De vraag ‘Wie ben ik?’ houdt mensen al tijdenlang bezig. Als je weet wie je bent, dan weet je waar je kwaliteiten liggen, hoe je in het leven staat en waarom je doet zoals je doet… Niet alleen voor jezelf is het interessant te weten wie je bent. Ook psychologen en werkgevers verdiepen zich in deze vraag. Zij willen weten wie er achter de persoon van de cliënt schuilt en wie voor een bepaalde functie de juiste persoon is. Voor scholieren en studenten kan het antwoord op de vraag wie ze zijn, helpen bij een studiekeuze. Persoonlijkheidstesten zijn een goed middel om te achterhalen wie iemand is. Elke situatie vraag om een andere soort test. Hieronder staat de top 10 Persoonlijkheidstesten, afkomstig van (bekende psychologen) uit het verleden, maar ook een aantal meer van deze tijd.

10. True Colors Test (thuis)

True Colors Test

De meest simpele test om erachter te komen wie je bent is waarschijnlijk de True Colors test. Deze is in 1979 ontwikkeld door Don Lowry. Hierbij worden mensen gecategoriseerd in vier primaire persoonlijkheidstypen: pragmatische planners (goud), onafhankelijke denkers (groen), actie georiënteerde types (oranje) en mens georiënteerde types (blauw). Je rangschikt hierbij kleuren en elke kleur krijgt een score. De twee meest favoriete kleuren bepalen iemands karakter.

9. Rorschach Inktvlek Techniek (GGZ)

Rorschach Inktvlek Techniek

Eén van de oudste methodes om iemands karakter te bepalen, is de Rorschach Inktvlek Techniek. De test is in het jaar 1921 ontwikkeld door de Zwitserse psycholoog Hermann Rorschach. Hij was een psychoanalyticus, dat wil zeggen dat hij geïnteresseerd was in de studie van de onbewuste geest. Zijn projectieve, zeer subjectieve test werd/ wordt meestal gebruikt om psychiatrische patiënten op een psychiatrische afdeling in een ziekenhuis te testen. De test bestaat uit tien kaarten, waarop verschillende inktvlekken staan afgebeeld. Deze worden één voor één door een psycholoog getoond aan een patiënt. Deze geeft per kaart aan wat er als eerste in hem/haar opkomt. Ze worden vervolgens een tweede keer getoond, waarbij de patiënt er langer naar mag kijken en alles mag noteren wat in hem/haar opkomt. De psycholoog haalt hieruit het begrip van de patiënt van de wereld om hem heen. Het zelfbeeld, de emoties, het verstand, interpersoonlijke relaties en omgang met stress worden met de test geanalyseerd. Doe de test hier online.

8. Persoonlijke Waardentest (werk en onderwijs)

Een test meer van deze tijd is de Persoonlijke Waardentest. Met deze test wordt aangetoond wat voor ons belangrijk is in het leven, wat onze waarden zijn. In deze test worden 25 zeer uiteenlopende persoonlijke waarden op een rij gezet. Enkele voorbeelden hiervan zijn plezier, gezondheid, verantwoordelijkheid, geld en goed doen. Vervolgens worden de vijf belangrijkste waarden bepaald en wordt er door middel van het kiezen tussen tweetallen een rangschikking gemaakt van jouw top 5 waarden. Zo weet je wat jij het belangrijkste vindt in jouw leven. Op deze test is ook een variant die gericht is op werkwaarden. Met deze test kun je achterhalen wat voor jou belangrijk is in jouw (huidige of toekomstige) werk. Ook voor studiekeuze kan de test worden gebruikt.

7. De Birkman Methode (werk)

birkman

Uit de jaren 40 van de vorige eeuw stamt de Birkman Methode. Dit is een zelfbeoordelingsinstrument, dat ontwikkeld is door dr. Roger Birkman. Deze zeer uitgebreide methode werd vroeger op papier gemaakt, maar kan nu ook online worden ingevuld en beoordeeld. De test wordt met name gebruikt in het werkveld en bestaat uit een lange vragenlijst, die verwerkt wordt tot een persoonlijke rapportage. De methode gaat in op behoeften ten aanzien van werkomgeving, stijl van werken (sterke en zwakke kanten), beroepsmatige belangstelling en stressgedrag.

6. SWOT-analyse (werk)

swot

Met de SWOT-analyse, ook wel kerntyperingstest genoemd, wordt in kaart gebracht wat jouw sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen zijn. De Engelse afkorting SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. De test wordt met name gebruikt in de bedrijfswereld. De SWOT is dan een weergave van omgevingsfactoren. Er worden combinaties gemaakt van sterktes (van de persoon) en externe kansen. Op basis hiervan kan een strategie worden uitgezet om (meer) succes te behalen met het bedrijf.

5. Thematische apparceptatietest (GGZ)

Thematic Apperception Test

In de jaren 30 van de vorige eeuw werd de Thematische apparceptatietest, ook wel TAT, ontwikkeld door de Amerikaanse psychologen Henry Murray en Christiana Morgan. De test bestaat uit afbeeldingen waarop situaties en figuren staan afgebeeld, die verschillend kunnen worden geïnterpreteerd. Zo is er bijvoorbeeld een afbeelding van een man en vrouw in gesprek, ze kunnen ruzie hebben of er kan een andere emotionele situatie gaande zijn. Destijds werd de test gebruikt om uit iemands uitleg van een situatie iets te achterhalen. Nu wordt de projectieve test nog gebruikt binnen de GGZ om te achterhalen in welke mate cognitieve functies (zoals fantasie en inlevingsvermogen) zijn ontwikkeld. Ook wordt de test nog gebruikt om achter iets te komen waar moeilijk over wordt gesproken, zoals seksueel misbruik bij kinderen.

4. DISC Model (GGZ en werk)

disc

Het DISC Model is gebaseerd op vier persoonlijkheidsstijlen. Deze beginnen met de letters D, I, S en C. Het gaat hier om Dominant, Invloedrijk, Consciëntieus en Stabiel. Met een vragenlijst wordt achterhaald in welke mate je scoort op de vier stijlen, waardoor een diepgaand inzicht in je eigen persoonlijkheidsstijl wordt gegeven. Het DISC instrument wordt met name gebruikt binnen de bedrijfswereld voor onder anderen teambuilding en leiderschapstrainingen. Ook binnen de GGZ is het een bekend model. Doe de test hier online.

3. NPV-2 test (GGZ, werk en onderwijs)

NPV-2 test

De Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst-2 (NPV-2) is een zelfrapportagevragenlijst voor het meten van persoonlijkheidseigenschappen. De test meet een score op de schalen Neuroticisme-Emotionele Stabiliteit, Sociale Angst, Rigiditeit, Verongelijktheid, Egoïsme, Dominantie en Zelfwaardering. De in 2014 verschenen NPV-2-R is een herziening. Met deze test kunnen naast de bekende schaalscores ook subschaalscores worden berekend.

2. MBTI test, Carl Jung (GGZ, werk en onderwijs)

mbti

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is ontwikkeld door Katharine Cook Briggs en haar dochter Isabel Briggs Myers, maar is gebaseerd op de theorieën van de zeer bekende psycholoog Carl Gustav Jung. Hij schreef in 1921 over Psychological Types. Hij ging ervan uit dat mensen voorkeuren hebben op drie schalen met elk twee polen. Briggs en Myers voegden hier nog een vierde schaal aan toe. Het gaat hierbij om Extraversie-Introversie, Waarnemend-Intuïtief, Denkend-Voelend en Beoordelend-Gewaarwordend. Door middel van het combineren van deze vier schalen kunnen er zestien types persoonlijkheden worden onderscheiden. Deze staan weergegeven in een tabel. Met een test kan achterhaald worden welk type iemand is. Deze test wordt met name gebruikt door coaches en trainers. Zij achterhalen op deze wijze de persoonlijke talenten van werknemers binnen een bedrijf. doe deze persoonlijkheidstest hier

1. NEO-PI-r test, Big Five (GGZ en werk)

In het jaar 1992 is de NEO-PI-r test ontwikkeld door Costa & McCrae. Deze is gebaseerd op de zeer bekende Big Five, ook wel De Grote Vijf. Deze test meet de vijf belangrijkste persoonlijkheidsdomeinen, namelijk Neuroticisme, Extraversie, Openheid, Altruïsme en Consciëntieusheid. Elk domein bestaat uit zes facetten. Zo vallen bijvoorbeeld Vertrouwen, Oprechtheid, Zorgzaamheid, Inschikkelijkheid, Bescheidenheid en Medeleven onder het domein Altruisme. Door middel van vragen wordt achterhaald in welke mate iemand beschikt over de vijf persoonlijkheidsdomeinen (en de zes onderliggende facetten). Zo kunnen er uitspraken worden gedaan over iemands individuele persoonlijkheid. De test wordt gebruikt door psychologen bij de behandeling van cliënten. Ook in het werkveld wordt de test gebruikt voor bijvoorbeeld selectie voor arbeidsplaatsen.